Sława.pl

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Bulwar nad Jeziorem Sławskim widok od strony jezioraBulwar nad Jeziorem Sławskim widok od strony ląduWidok Nowego Rynku z lotu ptakaDwie żaglówki typu DZ uczestniczące w regatachPanorama Sławy i jeziora z lotu ptaka
JT SlideShow Module v1.5.1

 

Flaga - Wersja polskojęzyczna strony Wlaga - Wersja angielskojęzyczna strony Flaga - Wersja niemieckojęzyczna strony

 

Strona główna Rada Miejska

Rada Miejska

Na podstawie Statutu Gminy

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 12.
1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 13.
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 14.
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) 2 Wiceprzewodniczących,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe, wymienione w Statucie,
5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 15.
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,
2) Planu i Budżetu ,
4) Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu,
5) Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Gminy,
6) Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. Ustęp 2 nie dotyczy członków Komisji Planu i Budżetu.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 16.
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 17.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) przestrzega dyscyplinę obrad,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 18.
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 19.
1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.
4. Rada ze swojego składu wybiera rzecznika prasowego.

§ 20.
Do obowiązków upoważnionego Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§ 21.
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego ustnie bądź na piśmie Wiceprzewodniczący.

§ 22.
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady, do kolejnego Wiceprzewodniczącego § 20 stosuje się odpowiednio.

§ 23.
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 24.
Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Miejskiego, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

 
Formularz oswiadczenia majatkowego
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Panoram Sławy z lotu ptaka

Panorama Sławy z lotu ptaka

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta Lubuska

Sława w eterze..

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku Ziemia Wschowska - portal regionalny
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie OSP Sława Powiatowy Urząd Pracy
Gospodarstwo Rybackie Sława Katalog literatury dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Sławie lubiejeziora.pl
WOPR LKŻ Ratownictwo Wodne Sława
KS Dąb Przybyszów Sławska Amatorska Liga Halówki Sławska Liga Tenisa Ziemnego
Triathlon Sława Kongres Brydżowy KS Dąb II Przybyszów